In hoeverre worden mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen? Dat is de belangrijkste vraag van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO). Het onderzoek wordt in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s.

In eerste instantie wordt op meerdere locaties met bollenteelt gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof bij mensen thuis. Daarnaast meten we bestrijdingsmiddelenconcentraties in urine. Families die in deze gebieden dicht bij geselecteerde landbouwpercelen wonen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Bij voorkeur wordt bij twee leden van een huishouden gemeten, waar mogelijk bij een volwassene en een kind. Aan de hand van de uitkomsten en ervaringen, kan worden bezien welk aanvullend onderzoek nodig is in de volgende fase voor de fruitteelt.

Metingen en berekeningen

Het onderzoek bestaat uit drie meetrondes verspreid over één jaar: twee van de drie meetrondes (meetronde 1 en 2) zullen één week duren en de derde meetronde duurt twee dagen. De onderzoekers verzamelen verschillende monsters, zoals van de buitenlucht, huisstof, bodem en planten in de tuin. Ook meten zij of er sporen van bestrijdingsmiddelen in de urine terug te vinden zijn. Daarnaast wordt gekeken naar het voedingspatroon en naar de invloed van gedrag, zoals buiten bewegen. Het is belangrijk om te achterhalen aan welke middelen en in welke mate mensen precies zijn blootgesteld. 

Deze blootstelling wordt vergeleken met de verspreiding van bespuitingen op nabije percelen. Rekenmodellen helpen om de patronen en processen achter de metingen te begrijpen, zodat we een schatting kunnen maken van de blootstelling op momenten en plekken waar we geen metingen hebben verricht. Met rekenmodellen kunnen ook voor andere situaties (bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden en afstanden) voorspellingen gedaan worden. Dit is de eerste belangrijke stap om zichtbaar te krijgen waar meer onderzoek zinvol is.

De medewerking van zowel omwonenden als telers is nodig.

Meer informatie over metingen en berekeningen

Begeleiding onderzoek 

De opzet en voortgang van het onderzoek worden besproken met maatschappelijke organisaties in een klankbordgroep. Deze groep vertegenwoordigt onder andere de landbouwsector en omwonenden. Het doel van de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren.

De kwaliteit en relevantie van het onderzoek worden ook getoetst door buitenlandse experts en een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Thumbnail

Deelname blootstellingsonderzoek

Wat wordt verwacht van de deelnemers aan het onderzoek:

  • Verzamelen ochtendurine, gedurende zeven aaneengesloten dagen tijdens de eerste twee meetrondes, en gedurende twee aaneengesloten dagen tijdens de laatste meetronde.
  • Laten een luchtverzamelaar buitenshuis plaatsen, gedurende een periode van maximaal vier weken vanaf de start van elke meetronde.
  • Laten monsters nemen van binnenhuisoppervlakten, bodem en vegetatie.
  • Houden gedurende de drie meetrondes dagelijks een dagboek bij.
  • Bij een klein aantal huishoudens wordt een paar extra monsters genomen, bestaande uit een 12-uurs urinemonster op de eerste dag van de meetronde, een binnenshuis luchtmeting en een veegmonster van de handen.

Deelnemers aan het onderzoek kunnen al hun dagelijkse activiteiten (zoals werken, boodschappen doen, huishoudelijke taken) gewoon uitvoeren.