U bevindt zich op: Home Verkennend gezondheidsonderzoek

Verkennend gezondheidsonderzoek

Hebben omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving? Om deze vraag te beantwoorden, coördineert het RIVM een verkennend onderzoek de gezondheid van omwonenden van land- en tuinbouwpercelen met verschillende teelten.

Het RIVM voert het onderzoek samen met Nivel en IRAS uit. Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

Binnen het eerste onderdeel worden gegevens over agrarisch landgebruik gekoppeld aan adressen in Nederland door gebruik te maken van postcodes. Zo berekenen onderzoekers voor verschillende gewassen de afstand tot woonadressen en brengen zij de oppervlakte van landbouwpercelen nabij een woonadres in kaart.

Binnen het tweede onderdeel brengen we in kaart of en wanneer er in Nederlandse mensen zijn overleden en waaraan zij zijn overleden. Dit gebeurt met de gegevens uit de Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS). We analyseren de gegevens van ruim twee miljoen Nederlanders die 30 jaar of ouder waren op 1 januari 2004, in de 9 voorafgaande jaren niet verhuisd zijn en in die periode niet gewoond hebben in een stedelijke wijk.

Binnen het derde onderdeel analyseren we huisartsgegevens over de gezondheid van mensen die nabij een landbouwperceel wonen. We analyseren het aantal consulten, het tijdstip van de consulten, de klachten, de diagnoses en de voorgeschreven medicijnen. We vergelijken deze gegevens met die van patiënten in een landelijk controlegebied, waarin niet of nauwelijks landbouwpercelen zijn.

In het vierde onderdeel onderzoeken wij hoe omwonenden van agrarische percelen hun eigen gezondheid ervaren. Hiervoor is een vragenlijst uitgestuurd naar 12.000 personen. Wij vragen mensen naar gezondheidsklachten, problemen met de zwangerschap, woning en woonomgeving, opleiding en beroep, rookgedrag en andere leefgewoonten. De uitkomst van deze enquête leggen we naast de nationale gezondheidsmonitor van de GGD, die ook zelf-gerapporteerde klachten bevat.

Het vijfde onderdeel richt zich op zwangerschap en geboorte. Hiervoor maken we gebruik van de database van de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). In de database staan gegevens over de moeder, complicaties tijdens de zwangerschap, geboortegewicht, zwangerschapsduur en sterfte tijdens het eerste levensjaar.

Koppeling aan gegevens over landgebruik

Door deze gezondheidsgegevens te koppelen aan de gegevens over landgebruik wordt bekeken of er relaties bestaan tussen het wonen in de nabijheid van landbouwpercelen en gezondheidsbeleving, acute en chronische symptomen en aandoeningen, en zwangerschapscomplicaties.

Een onderzoek met persoonsgegevens maakt bewaking van de privacy van respondenten noodzakelijk. Daarom beheren we gegevens uit de grote databestanden binnen de beschermde omgeving van het CBS. De gegevens van de huisartsenpraktijken worden versleuteld, zodat onderzoekers niet beschikken over namen en adressen van personen.

Het RIVM publiceert in het voorjaar van 2018 de uitkomsten van dit verkennend gezondheidsonderzoek. Deze studie en het blootstellingsonderzoek geven sámen richting aan eventueel vervolgonderzoek.

Lees meer:

Onderzoeksopzet verkennend gezondheidsonderzoek

Zoeken:

Service