Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestrijdingsmiddelen en omwonenden

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen en of er meer gezondheidsklachten zijn dichtbij percelen. Daarom coördineert het RIVM onderzoek naar omwonenden en bestrijdingsmiddelen.

Het RIVM coördineert een verkennend gezondheidsonderzoek. Met behulp van bij huisartsen geregistreerde gegevens, vragenlijsten en gegevens uit andere registraties wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen gezondheidskenmerken en de nabijheid van agrarische percelen met bepaalde teelten.

Het RIVM coordineert ook een blootstellingsonderzoek. In eerste instantie wordt op meerdere locaties met bollenteelt gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof bij mensen thuis. Daarnaast meten we bestrijdingsmiddelenconcentraties in urine.

Het is de verwachting dat de resultaten uit beide studies sámen richting geven aan eventueel vervolgonderzoek.

De opzet en voortgang van het onderzoek worden besproken met maatschappelijke organisaties in een klankbordgroep. Deze groep vertegenwoordigt onder andere de landbouwsector en omwonenden. Het doel van de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren.

Zoeken:

Service